Z ubytovny Kolbenka do centra za 15 minut

Online rezervace ubytování


Ubytovací řád - Ubytovací řád je platný od 1. října 2006

 1. Provozovatel Hostelu je oprávněn ubytovat pouze takového hosta, který předloží platný občanský průkaz, nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad s fotografií o jeho totožnosti, příslušnému pracovníku na recepci hostelu. Host po zapsání obdrží svou vlastní vstupní kartu (ubytovací průkaz), opravňující ho ke vstupu do hostelu. Touto kartou je host povinen se prokazovat při požadavku k vydání klíče od pokoje, nebo při vstupu do hostelu. Bez předložení vstupní karty, nebude vstup do hostelu hostovi umožněn. Ztráta vstupní karty je zpoplatněna částkou 200,- Kč.
 2. Do hostelu je zákaz vstupu v pracovním oděvu a obuvi (montérkách). Dále je zákaz pohybu po budově na veřejně přístupných místech ve spodním prádle. Porušením tohoto nařízení, může být hostovi ukončen pobyt bez náhrady.
 3. Za ubytování a případně další poskytnuté služby, je host povinen zaplatit ceny uvedené na jeho voucheru, v souladu s platným ceníkem při příjezdu na recepci hostelu, není-li pobyt uhrazen již předem. Na vyžádání bude hostovi vystaven daňový doklad. Účtenka se vystavuje dle rezervace za celý pokoj, nikoli pro jednotlivé osoby na pokoji!
 4. Všechny prostory hostelu jsou nekuřácké a je přísný zákaz kouření v celé budově, na pokojích, sociálním zařízení a to i z oken pokojů. Porušení tohoto zákazu je pod pokutou 3 000,- Kč.
 5. Provozovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od sjednané a potvrzené objednávky.
 6. Nástup na ubytování „check in“, je možný od 14:00 do 20:00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li individuálně sjednáno jinak. Po 20:00 hodině nemusí být host ubytován, požadavek na pozdější nástup na ubytování, musí být proveden písemnou formou a pracovníkem na recepci písemně potvrzen.
 7. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu zástupce hostelu nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 8. Hostel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány pracovníkovi na recepci hostelu do úschovy a bylo o této úschově sepsáno potvrzení.
 9. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hostel odpovídá bez omezení pouze tehdy, pokud tyto věci byly převzaty zástupcem Hostelu do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hostelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hostelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den ukončení pobytu.
 10. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla- li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hostel oprávněn naúčtovat mu pobyt za další den. V případě, že provozovatel hostelu má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hostelu přítomen, vyhrazuje si provozovatel hostelu právo za účasti dvou zástupců provozovatele hostelu, věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval. Za úschovu si provozovatel v takovém případě účtuje částku 50,- Kč za každý kus zavazadla a den.
 11. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat vybavení pokojů (nábytek), provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiných instalací pod pokutou 1 000,- Kč. Vzniklé škody z takového jednání v rozporu s ubytovacím řádem, je objednavatel povinen uhradit hned v hotovosti nebo platební kartou na recepci hostelu. Pokud je objednavatel neuhradí, budou vymáhány soudní a exekuční cestou.
 12. V prostorách hostelu a zvláště v pokoji, není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, tento zákaz se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.) jakož i přenosných PC, nabíječek mobilních telefonů schválených pro normy EU. Host je v takových případech povinen při odchodu z pokoje tyto el. spotřebiče vždy odpojit z el. sítě. Jakékoli škody vzniklé v rozporu s tímto bodem, hradí host, který je porušil, případně objednavatel.
 13. Pro přijímání návštěv, jsou k dispozici určené společné prostory. Na pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hostelu po zapsání návštěvy do knihy návštěv vedenou v recepci hostelu a to pouze v době od 10:00 do 20:00 hod. Doba návštěvy, může trvat maximálně jednu hodinu a pouze jednou denně!
 14. Hostel disponuje kuchyňkou, ve které si mohou hosté ohřát stravu v mikrovlnné troubě, ohřát vodu na čaj, nebo kávu v rychlovarné konvici. K těmto potřebám, je kuchyňka vybavena hrnky, talíři a příbory. Nejsou li již k dispozici, je možné je obdržet na vyžádání na recepci hostelu. Hosté jsou povinni po použití a zapůjčení nádobí atd., je po použití a umytí vrátit zpět na místo, odkud si je zapůjčili! Je přísný zákaz odnášení rychlovarné konvice na pokoje!
 15. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna, je možné je ponechat v poloze ventilace. Dále uzavřít v koupelně na pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzamknout dveře.
 16. Hosté mají možnost použití společné kuchyňky, která je vybavena pouze k ohřevu vody a jídla (rychlovarná konev a mikrovlnná trouba). Je zakázáno odnášet ze společné kuchyňky rychlovarnou konev! Dále je možné použít příbory, talíře a hrnečky, které je host povinen po použití umýt a vrátit tam, odkud si je půjčil. Pokud nejsou v kuchyňce k dispozici, je možné si je vyžádat na recepci hostelu.
 17. Z bezpečnostních důvodů, je zakázáno ponechávat děti do 10 – ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hostelu.
 18. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách hostelu ubytována jen s vědomím a souhlasem zástupce hostelu a to za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat je smluvní.
 19. V době od 22:00 hod. do 8:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty v hostelu. V případě rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy zástupce hostelu mající službu na recepci hostelu, může být hostovi ukončen pobyt a to bez náhrady.
 20. V případě, že vznikne škoda na zařízení, nebo vybavení hostelu, hradí host jím způsobenou škodu v hotovosti či kartou před ukončením pobytu na recepci hostelu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 21. Vyčíslení škody: způsobená škoda a její vyčíslení bude vypočítána dle druhu škody na majetku. Samotnou škodou se rozumí i finanční náhrada nejen k zakoupení či výměně a opravě, ale i náklady s tím spojené, jako i případnou nemožnost pronájmu poškozeného pokoje a tím ušlého zisku po dobu opravy.
 22. Úschova zavazadel při dřívějším příjezdu je možná zdarma, pokud host o tuto službu předem požádá. Úschova zavazadel při odjezdu je zpoplatněna částkou 50,- Kč / zavazadlo a platí se při uložení zavazadel. Doba úschovy je však od 10:00 do maximálně 16:00 hod. Po této době je úschova opět zpoplatněna!
 23. Pokoje v hostelu nejsou vybaveny hygienickými prostředky, tyto je možné si zakoupit na recepci Hostelu. Toaletní papír při jeho vyčerpání, obdrží host na recepci hostelu na vyžádání.
 24. Úklid pokojů v průběhu pobytu se neprovádí a to ani vysypávání košů. Odpadky je možné vyhazovat do kontejneru na odpad, u vchodu do hostelu. Nový igelitový sáček do koše, obdrží host na recepci hostelu. Pokud je host ubytován na více jak týden, bude mu provedena výměna ložního prádla, osušek a pokoj uklizen, nejdříve po pěti dnech. Tento úklid se provádí pouze za přítomnosti hosta, nebo s jeho souhlasem i v jeho nepřítomnosti a to za účasti dvou pracovníků hostelu.
 25. Recepce hostelu vyřizuje požadavky a dotazy hostů, v době od 08:00 do 20:00 hod. V době od 20:00 do 08:00 je noční služba, která požadavky a dotazy hostů vyřídí pouze, je li to v jejich možnostech.
 26. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hostelu, nebo je možné své námitky, připomínky i pochvaly zapsat do knihy, která je umístěna na stolku u nápojového automatu. Případně zaslat na info@kolbenka.com.
 27. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má hostel právo od poskytnuté ubytovací služby odstoupit i před uplynutím sjednané doby a to bez jakékoli náhrady hostovi.