Z ubytovny Kolbenka do centra za 15 minut

Online rezervace ubytování


Obchodní podmínky

Objednávky a Obchodní podmínky se řídí platným Občanským zákonem číslo 89/2012 Sb.
Provozovatelé níže uvedených ubytovacích zařízení
Provozovatel Hostelu Kolbenka:
MK.DK.
IČO:28453786
DIČ:CZ28453786
Sídlo: Kolbenova 159/5
Praha 9 - Vysočany
190 00 
Mobil: (+420) 604 851 432
Mobil: (+420) 606 489 021
e-mail: hostel@kolbenka.com

Obchodní podmínky:

1.0 Věcný rozsah platnosti
Následující podmínky, regulují vzájemná práva a povinnosti mezi objednavatelem a provozovatelem ubytovacího zařízení.

1.1. Uzavření obchodní smlouvy elektronicky, předmět a rozsah plnění
Při vytváření rezervace se objednavatel řídí pokyny rezervačního formuláře. K uzavření obchodní smlouvy dochází v elektronické podobě, kde je předem objednavatel seznámen po zadání termínu, výběru pokoje a jejich počtů, které chce rezervovat s cenou své rezervace. Při vyplňování rezervačního formuláře, musí host vyplnit řádně povinné položky tak, aby neuváděl provozovatele v omyl a zadat údaje o své kreditní kartě, která slouží jako garance rezervace. Před odesláním si přečíst a zaškrtnout obchodní a storno podmínky, že s nimi souhlasí a kliknutím na (rezervovat či dokončit objednávku). Po dokončení host obdrží svůj voucher na emailovou adresu, kterou uvedl ve své rezervaci. Dále si tento voucher, může ihned po vytvoření rezervace i vytisknout. Tento voucher následně předloží při příjezdu na recepci Hostelu. Po odeslání rezervace zaslanou přes online rezervační systém je rezervace platná a není nutné ji nijak potvrzovat.

1.2. Pokud objednavatel neobdrží svůj voucher ke své rezervaci na svůj email, mohl při vyplňování rezervace špatně zadat svou emailovou adresu, nebo byl jeho poštovním klientem zařazen do spamu či nevyžádané pošty. Proto je třeba si toto nejdříve zkontrolovat. Provozovatel nezodpovídá za chyby uvedené ve formuláři objednavatelem při jeho vyplňování a rezervaci zpracuje tak, jak je uvedeno objednavatelem v objednávce.
Uvedená cena ve voucheru, neobsahuje doplňkové ceny, jako je poplatek za parkování, které je nutné si předem rezervovat, nebo u skupinových rezervací při počtu více jak 15 osob poplatek za snídaně.

1.3. Cena za ubytování:
Internetové ceny za ubytování se řídí vždy platným ceníkem a cenou uvedenou na voucheru. Ceny uvedené v ceníku na nástěnce u recepce, jsou uvedeny za ubytování bez rezervací, učiněných elektronicky.
Žádných z uvedených cen se netýkají ceny za případné doplňkové služby. S cenou za doplňkové služby, se zákazník může seznámit v ceníku na internetových stránkách www.kolbenka.com nebo na www.hostely-praha.cz. Požadavek na tyto služby je nutné uvést v poznámce rezervace při jejím zadávání! Tyto služby pak budou objednavateli doúčtovány vždy, při příjezdu na recepci.

1.4. Způsoby platby:
Rezervace se hradí platbou přes platební bránu, po písemné výzvě ubytovatele, kreditní kartou při příjezdu, nebo hotově. Na jednotlivé rezervace, je vždy vyžadována garance kreditní kartou a provozovatel má právo kdykoli provést předautorizaci ve výši jedné noc na kreditní kartě objednavatele. Před autorizace znamená, zablokování částky na účtu objednavatele nikoli její ztržení! 

1.5. Pokud objednavatel neposkytne údaje o své kreditní platbě, má možnost uhradit částku za svou rezervaci před svým příjezdem provozovateli, aniž byl k platbě provozovatelem vyzván. K tomuto kroku, mu na požádání recepce hostelu odešle veškeré instrukce, jak svou platbu provede na uvedenou emailovou adresu v rezervaci.

1.6. U rezervací, jejichž hodnota přesahuje 5000,- Kč, se vyžaduje platba zálohy na učiněnou rezervaci hotově, platební kartou, nebo převodem na účet provozovatele a to až do výše cca 60%. Tato záloha podléhá storno poplatkům dle platných obchodních podmínek o stornopoplatcích zde uvedených. Při platbě převodem na účet, se splatnost plateb vyžaduje zpravidla do čtrnácti dnů od data zaslané rezervace, pokud je doba nástupu na ubytování delší, než je splatnost platby. Pokud je doba kratší nástupu na ubytování kratší než čtrnáct, je požadovaná splatnost kratší. V případě potřeby je možné, dobu splatnosti po dohodě upravit. Dobou splatnosti, se rozumí datum, kdy má být požadovaná částka již na účtu připsána, ne datem kdy má být odeslána. 

1.7. U rezervací v lukrativních termínech, jako jsou státní a jiné svátky, například velikonoce, vánoce, silvestr, státní a jiné svátky, požaduje provozovatel okamžitou platbu na požadovanou rezervaci objednavatele v celkové výši. Tato částka bude objednavateli stržena z kreditní karty, provedena platbou přes platební bránu, nebo převodem na účet provozovatele do výše 100%. Tyto rezervace nelze po zaplacení měnit, ani rušit. Takováto rezervace podléhá 100% storno poplatkům dle platných podmínek o stornopoplatcích zde uvedených. Při písemně sjednané platbě převodem na účet, se vyžaduje 24 hodinová splatnost, od data zaslané rezervace a odeslání požadavku zákazníkovi. V případě potřeby je možné, dobu splatnosti po dohodě upravit. Dobou splatnosti, se rozumí datum, kdy má být požadovaná částka již na účtu připsána, ne datem kdy má být odeslána. Při platbě převodem na účet, je nutné dodržet variabilní symbol (číslo rezervace). Tento symbol slouží k identifikaci platby a je nutné ho vždy uvádět. V případě, že není variabilní symbol v platbě zákazníkem uveden, nemusí být platba správně spárována s konkrétní rezervací. Za případnou chybu při párování plateb z důvodu nezadaného variabilního symbolu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. V takovém případě bude nucen zákazník provést platbu v hotovosti na recepci hostelu. Po spárování se správnou platbou k dané rezervaci, bude hotovost zákazníkovi vrácena. 

1.8. Zrušení, změna a úprava rezervace bez stornopoplatků:

Objednavatel může rezervaci měnit, upravovat či stornovat bez jakýchkoli stornopoplatků a sankcí, nejpozději dva dny před dnem příjezdu uvedeným v rezervaci. Úpravy a změny je možné provést jen tehdy, pokud je to ze strany provozovatele možné.

1.9. Zrušení rezervace provozovatelem bez náhrady:
Provozovatel má právo zrušit rezervaci objednavatele z provozních, nebo technických důvodů. O této skutečnosti bude vždy objednavatel vyrozuměn na kontakty uvedené ve své rezervaci, nejdříve však písemně na uvedenou e-mailovou adresu a to nejpozději do dvou dnů, před dnem příjezdu uvedeným v rezervaci. Provozovatelem může být v takovém případě objednavateli nabídnuto ubytování v jednom z dalších zařízení, uvedeném na internetových stránkách www.hostely-praha.cz. V takovém případě nevzniká objednavateli povinnost, této nabídky využít a nevztahují se na takové případy žádné stornopoplatky či jiné sankce.

2.0. V případě, že provozovatel nemůže objednavateli poskytnout již objednané ubytování dle rezervace objednavatele z provozních, nebo technických důvodů v době kratší než dva dny před dnem příjezdu uvedenému v rezervaci, je povinen mu zajistit náhradní ubytování v dalším ubytovacím zařízení prezentovaném na internetových stránkách www.hostely-praha.cz, a to ve stejné cenové výši původního ubytování. V případě, že je hodnota náhradního zajištěného ubytování vyšší, než cena původního objednaného ubytování, jde rozdíl k tíži provozovatele. O této skutečnosti bude host neprodleně vyrozuměn na kontakty uvedené ve své rezervaci, nejdříve však písemně na uvedenou e-mailovou adresu. Objednavateli však nevzniká povinnost, této nabídky využít a nevztahují se na takové případy žádné stornopoplatky, ani kompenzace.

2.1. Zrušení, změny a úpravy rezervace podléhajícím stornopoplatkům:

2.2. Stornopoplatky se vztahují na zrušené, změněné, upravované a neuskutečněné rezervace, v termínu kratším než dva dny před nástupním dnem uvedeným v rezervaci objednavatele. Takovéto rezervace, se již nedají bez stornopoplatků rušit ani upravovat! 

 V takovém případě je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady provozovateli, které vznikli jeho jednáním. Minimální výše storno poplatku je stanovena vždy dle objednávky a ceníku, za jednu noc objednaného a rezervovaného pokoje. Po provedení úhrady je doklad za platbu zaslán ve formátu PDF, jak je umožněno zákonem č. 235/2004 sbírky (aktualizace 319/2006). V případě neuhrazení storno poplatku, se případ považuje za hrubé porušení obchodní smlouvy a smluvních podmínek ze strany objednavatele a pohledávka bude následně podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání. Následně bude objednavatel písemně vyzván právním zástupcem společnosti k úhradě výše uvedeného storno poplatku, za svou rezervaci v plné výši, dle ceny uvedené na voucheru, smluvní pokutu 500,- Kč a úroky z prodlení ve výši 0,3% denně z dlužné částky!

2.3. Storno poplatky vztahující se na skupinové rezervace uhrazené zálohou, nebo celou částkou předem:

2.4. Zrušení rezervace při platbě zálohy, nebo celé částky za ubytování předem, musí být učiněno pouze písemnou formou (e-mailem) a recepce její přijetí, obratem zákazníkovi potvrdí stejným způsobem. Pokud jsou storno poplatky menší, nežli je již zaplacená záloha, či celková platba, rozdíl je klientovi vrácen převodem zpět na účet.

2.5. Na zálohy a celkové platby se vztahují tyto storno poplatky: 
Pokud host zruší svou objednávku, na kterou provedl platbu zálohy, nebo celé částky předem:

Storno 30 - 23 dnů před příjezdem  - 30 % z ceny ubytování (vrácení 70% z ceny)
Storno 22 – 15 dnů před příjezdem - 50 % z ceny ubytování (vrácení 50% z ceny)
Storno 14 – 10 dnů před příjezdem - 70 % z ceny ubytování (vrácení 30% z ceny) 
Storno 9 – 5 dnů před příjezdem     - 90 % z ceny ubytování (vrácení 10% z ceny) 
Storno méně než 5 dnů před nástupem ubytování - 100% z ceny ubytování (vrácení 0% z ceny)

2.6. Změny v objednávce, na kterou objednavatel již provedl platbu zálohy, nebo celé částky hotově, kartou, převodem:
změnou v rezervaci se rozumí, ubráním počtu osob, dnů, nebo pokojů. Změnu v rezervaci bez sankcí, lze provádět do 30 dnů před příjezdem na ubytování.
Požadované změny na skupinové rezervace provedené v termínu kratším než 30 dnů před příjezdem, nemají vliv na snížení celkové ceny!

3.0. Rezervace na lukrativní termíny, jako jsou státní a jiné svátky, například velikonoce, vánoce, silvestr atd., které byli již plně uhrazeny, jsou závazné a v případě požadavku o jejich zrušení je stornopoplatek ve výši 100% a nevztahuje se na ně bod 3. 2. těchto OP.

3.1. Změny v rezervacích po již zaplaceném ubytování a obsazení pokoje:
Zkrácení, nebo zrušení již zaplaceného ubytování, když se host již ubytoval, nenáleží hostovi nárok na vrácení platby za ubytování, ani její poměrná část.

3.2. Kompenzace:
Objednavateli může být nabídnuta za strany provozovatele také kompenzace, za uhrazené a nevyužité ubytování formě odbydlení, vybráním si služby ubytování v jiném termínu ve stejné cenové výši jeho původní rezervace. V takovém případě je však nutné, rezervaci učinit nejméně jeden týden předem a recepcí hostelu bude písemně (e-mailem) potvrzena a schválena. Na tuto kompenzaci, bude hostovi vystaveno potvrzení, jehož platnost je 3 měsíce od data jeho vystavení. O případném prodloužení platnosti tohoto potvrzení, může rozhodnout pouze vedení společnosti individuelně, nelze ji však nárokovat. Tato možnost kompenzace, se netýká skupinových rezervací.

3.3. Ubytování:
Nástup na ubytování „check in“je možný od 14:00 do 20:00 hod. – do této doby je pokoj pro hosta rezervován. Po 20:00 hodině, nemusí být host ubytován, není – li individuálně sjednáno jinak. Požadavek na pozdější nástup na ubytování, musí být proveden písemnou formou a pracovníkem na recepci písemně potvrzen.
Ukončení ubytování „check out“ je nejpozději do 10.00 hodin dne odjezdu. Pozdější odjezd je zpoplatněn částkou 50% ceny jedné noci.  Odjezd hosta a opuštění pokoje je nejpozději do 16:00 hod.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosty, případně zrušit rezervaci při nedodržení ubytovacího řádu, nebo nesplnění obchodních podmínek.

3.5. Ochrana osobních dat:
Objednavatel odesláním vyplněné objednávky a odsouhlasením obchodních podmínek, dává souhlas ke zpracování svých údajů uvedených v rezervaci, a to jméno adresu, telefon a emailové spojení zadané v rezervaci, dále pak při ubytování údaje z občanského průkazu, či jiného průkazu totožnosti, číslo osobního dokladu a datum narození. Tyto údaje slouží především pro kontrolní úřady (PČR a CPČR). Provozovateli slouží tyto údaje k usnadnění zpracování budoucích rezervací objednavatele. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává třetím stranám!

3.6. Všichni hosté, jsou povinni seznámit a řídit se ubytovacím řádem a obchodními podmínkami, které jsou umístěny vždy na viditelném místě u recepce Hostelu, nebo předem na internetových stránkách.

3.7 Povinnost objednavatele při nástupu na ubytování:
Každý host předloží při ubytování platný doklad totožnosti, bez platného dokladu nebude žádný host ubytován. V případě nepředložení platného dokladu totožnosti při nástupu na ubytování, nebude host ubytován a na rezervaci se pohlíží jako na zrušenou, podléhající stornopoplatku.

3.8. Objednavatel souhlasí s tím, že v případě jakéhokoliv řešení sporu soudní cestou, bude dle § 89 a o.s.ř. ustanoven soud, dle příslušnosti soudu žalobce. 

kompletní obchodní podmínky (PDF)